Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie były realizowane projekty: Edycja 2013

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Zintegrowane Centrum

Projekt o charakterze integracyjnym, budujący i umacniający partnerstwo pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz środowiskiem lokalnym.

„Zintegrowane Centrum” to projekt o charakterze integracyjnym, budujący i umacniający partnerstwo pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz środowiskiem lokalnym. Realizowany przez Gminno - Miejskie Centrum Pomocy "Wiara - Nadzieja - Miłość" w Odolanowie w okresie od 1 czerwca do 31 października 2013 roku.

Grupa przygotowująca projekt to pracownicy odolanowskiego Centrum, które realizuje kompleksowo rozumianą pomoc ludziom jej potrzebującym. Jest to placówka zmierzająca do budowania warunków poprawiających jakość życia i wyrównywania dysproporcji w obrębie naszego regionu oraz wspierająca działania rządowe i samorządowe z zakresu pomocy społecznej. Od 13 lat placówka ta z powodzeniem wypełnia swoją misję świadczenia usług na rzecz osób najbardziej potrzebujących, otaczając ich pełną opieką, tworząc klimat zaufania i życzliwości. Wieloletni okres działalności placówki zweryfikował jej przydatność i potrzebę istnienia w środowisku lokalnym. To, co osiągnięto, wymagało ustawicznego doskonalenia, rozwijania oraz dostosowania struktury placówki do zmieniających się potrzeb społecznych.

Projekt jest adresowany do osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz ich rodzin, dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, młodzieży licealnej, a także osób starszych, w tym mieszkańców Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej, mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Odolanów oraz pracowników samorządowych, którzy są bezpośrednimi odbiorcami projektu. Środowiskowy Dom Samopomocy i Odolanowski Dom Pomocy Społecznej działają w strukturze Gminno – Miejskiego Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie.

Jesteśmy przekonani o potrzebie wprowadzenia nowych form terapii oraz poszerzenie już istniejących, a także stworzenie warunków do konstruktywnego spędzania czasu – szczególnie w okresie wakacji letnich. Proponowany projekt jest okazją do lepszego poznania się, zacieśnienia więzi poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu wolnego. Projekt dotyczy popularyzacji wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych w tym integracji środowiskowej, organizacji zagospodarowania czasu wolnego, prezentacji twórczości. Konieczność integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym wynika z silnej potrzeby budowania sieci wsparcia wokół siebie przez te osoby. Ponadto organizowanie różnego typu warsztatów stwarza możliwość rozwijania umiejętności tworzenia i przeżywania piękna. Stymuluje rozwój wrodzonych talentów i potrzeb estetycznych.

Osoby starsze to często osoby z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi, które najczęściej prowadzą siedzący tryb życia lub ich aktywność fizyczna jest bardzo ograniczona. Sposobem, który może to przełamać jest udział seniorów w cyklicznych spotkaniach, które będą organizowane z myślą o osobach starszych szczególnie mieszkańcach Odolanowskiego Domu Pomocy Społecznej.

Głównym celem projektu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi oraz środowiskiem lokalnym, jak najpełniejsza integracja społeczna. Wśród celów szczegółowych można wymienić m. in.:
- integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i starszych,
- integrację i aktywizację środowiska lokalnego,
- zagospodarowanie czasu wolnego poprzez różne formy zajęć, efektywne, twórcze spędzenie czasu wolnego, promowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie inwencji twórczej, pomysłowości, poznanie nowych technik, form wyrazu,
- rozwijanie i doskonalenie umiejętności manualnych, rozwijanie uzdolnień indywidualnych,
- promowanie twórczości osób niepełnosprawnych i osób starszych,
- promowanie współpracy międzypokoleniowej poprzez organizowane warsztaty,
- kształtowanie umiejętności współdziałania, współpracy w grupie,
- nawiązanie, odświeżenie kontaktów, zacieśnienie więzi międzypokoleniowych,
 - dostarczenie radosnych przeżyć.

Projekt Zintegrowane Centrum

2013-06-01 00:00:00

Projekt odolanowskiego Centrum realizowany w miesiącach czerwiec - październik 2013 roku w ramach lokalnego programu grantowego DZIAŁAJ LOKALNIE VII.


Kreatywne Warsztaty Scenograficzne

2013-06-18 00:00:00

Rozwijanie wyobraźni, pobudzanie ekspresji twórczej, zachęcanie do aktywności artystycznej. Projektowanie sceny, organizacja przestrzeni scenicznej.


Warsztaty Plastyczne „Plastyczne Zabawy”

2013-07-18 00:00:00

Twórcze warsztaty działań plastycznych, kreatywny rozwój poprzez różnorodne działania, rozwijanie wrażliwości i estetyki, zabawa i rozwój osobowości. Praca z masą solną, poznawanie technik quilling oraz decoupage.


Warsztaty Ceramiki „Magiczne Odkrycia”

2013-08-01 00:00:00

Rozwijanie zdolności manualnych, rozwijanie warsztatu artystycznego o nowe formy działań, kształtowanie nowych form pracy. Poznanie podstawowych technik, metod formowania i modelowania, wykańczania prac.


Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne i Gimnastyczne

2013-07-18 00:00:00

Dbanie o zdrowie i utrzymanie odpowiedniej sprawności fizycznej, jak również odpowiedniego wyglądu i dobrego samopoczucia. Nordic Walking, Aerobik i Gimnastyka z elementami tanecznymi.


Wystawa Artystyczna w odolanowskim Centrum

2013-09-24 00:00:00

Dokumentacja fotograficzna i realizacje/prace plastyczne uczestników projektu „Zintegrowane Centrum”. Kreatywne Warsztaty Scenograficzne, Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Ceramiczne, Zajęcia Sportowo – Rekreacyjne i Gimnastyczne.


Piknik Integracyjny w odolanowskim Centrum

2013-09-25 00:00:00

Wspólne spotkanie integracyjne podsumowujące realizację projektu „Zintegrowane Centrum” realizowanego przez GMCP Odolanów


63 - 430 Odolanów, ul. Raszkowska 36
województwo wielkopolskie

tel. (062) 733 25 90
tel. / fax. (062) 733 20 44

oficjalna strona internetowa: www.gmcentrum.pl
poczta e-mail: gmcentrum@interia.pl / gmcentrum@wp.pl