Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie realizowane są projekty Działaj Lokalnie

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJI XI_2020

2020-04-10

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Działaj Lokalnie XI”2020

 

NA CO?

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, ale w tym roku dotyczących wyłącznie zapobiegania epidemii i przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii covid-19, (Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online).
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Szczegółowe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu do pobrania TUTAJ oraz na stronie dzialaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA-> Dokumentacja

 

DLA KOGO?

Program „Działaj Lokalnie” skierowany jest  do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, które spełniają łącznie dwa warunki:

- mają siedzibę w gminach Doliny Baryczy, tj.: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów, Przygodzice, Sośnie, Twardogóra, Żmigród.

- planują prowadzić działania na terenie jednej lub kilku z wymienionych gmin.

 

Grupa nieformalna co najmniej 7 dni przed zakończeniem naboru wniosków powinna uzyskać zgodę na otrzymanie osobowości prawnej od zarejestrowanej organizacji  społecznej (stowarzyszenia, fundacji, KGW) lub instytucji (placówki oświatowej, ośrodka kultury, biblioteki).

 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/ instytucji, która mogłaby udzielić osobowości prawnej grupie nieformalnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie na udzielenie zgody składania wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie zastrzega sobie prawo do udzielenia takiej zgody dla ograniczonej ilości  grup nieformalnych.

Formularz wniosku o udzielenie zgody na realizację Inicjatywy Działaj Lokalnie jest do pobrania TUTAJ oraz na stronie działaj.barycz.pl w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja

 

JAK i KIEDY?

Termin naboru: 12.04.2020 – 16.05.2020

Termin realizacji projektów: 01 czerwiec 2020 – 31 grudzień 2020

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące - max 6 miesięcy

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 25.05.2020

Wnioski można składać wyłącznie za pomocą systemu do składania wniosków – generatora.

Z treścią formularza wniosku można zapoznać się przed imiennym zarejestrowaniem do generatora – dostępnym TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja.

 

Wypełniony wniosek należy wysłać za pomocą generatora elektronicznie do dnia 16.05.2020 r. do godz. 24:00.

 

Aby móc złożyć wniosek należy się zarejestrować do generatora pod adresem: www.system.dzialajlokalnie.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail i wybrane przez siebie hasło. Po zalogowaniu się na stronie sytemu dostępny jest film instruktażowy, dzięki któremu można zapoznać się z systemem i jego obsługą. Wnioskodawcy, którzy składają wniosek po raz drugi lub kolejny powinni korzystać z wcześniej założonego konta.

ILE ?

Pula przeznaczona na granty w naborze 2020 roku wynosi 56 000 zł.

 

Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł,

- wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego (UWAGA ZMIANA W TYM ROKU!) nie jest wymagany wkład własny w postaci finansowej (niemniej jednak wkład finansowy jest dopuszczalny, ale nie dotyczy Inicjatyw Działaj Lokalnie), pozostała część lub całość w postaci wyliczonego wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy,

 

- Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej wnioskowanej kwocie, po ocenie Komisja przedstawi wnioskodawcom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów,

- podczas oceny Lokalna Komisja Grantowa będzie brała pod uwagę doświadczenie wnioskodawcy w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania - preferowane są organizacje i inicjatywy rozpoczynające naukę pozyskiwania środków (co nie wyklucza organizacji i inicjatyw doświadczonych).

MOŻLIWA OCENA WNIOSKÓW W SPOSÓB CIĄGŁY - PŁYNNY!!!

Z powodu sytuacji nadzwyczajnej, istnieje możliwość rozstrzygania konkursu w sposób płynny w miarę zgłaszanych wniosków i potrzeb środowisk, a więc też możliwość rozpoczęcia realizacji projektów nawet w maju. O przyśpieszeniu oceniania wniosków zdecyduje Zarząd ODL.

JAK TO ROBILI INNI ? 
Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Na stronach www.dzialajlokalnie.pl oraz www.dzialaj.barycz.pl znajdują się informacje o zrealizowanych projektach przez dotychczasowych beneficjentów Programu Działaj Lokalnie, choć nie będzie tam zrealizowanych projektów dotyczących przeciwdziałaniu epidemii.

 

SZKOLENIA W ZAKRESIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU W GENERATORZE

 

Dla zainteresowanych składaniem wniosku o przyznanie grantu na razie nie przewidujemy spotkań szkoleniowych  ze względu na obostrzenia wynikające z decyzji rządowych.

Ale UWAGA! Żeby uniknąć błędów formalnych przy edytowaniu wniosku w generatorze, to zalecamy dokładnie zapoznać się z niezbędnymi informacjami szkoleniowymi dotyczącymi szczegółowych wymogów wypełniania formularza wniosków, które są zamieszczone TUTAJ lub na stronie www.dzialaj.barycz.pl   w zakładce DO POBRANIA -> Dokumentacja.

W przypadku wątpliwości, dylematów  w zakresie wypełniania pól formularza wniosku w generatorze, dodatkowe informacje można uzyskać codziennie od koordynatora Programu „Działaj Lokalnie” w Dolinie Baryczy,  Jana Bernackiego, pod tel. 603 19 77 19  lub pisząc na adres e-mail: dzialaj@nasza.barycz.pl  .

 

 KONSULTACJE  POMYSŁÓW  NA  PROJEKTY

Sugerujemy, żeby przed edytowaniem wniosku, wszystkie pomysły w zakresie planowania działań projektowych skonsultować telefonicznie pod nr tel. 509 203 385 lub 71 38 30 432  lub mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl  z animatorem lokalnym, dyrektorem biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Ingą Demianiuk-Ozga w dni powszednie w godzinach 8.00 – 16.00.